Selecteer een pagina

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

Tenzij anders vermeld in een schriftelijk document, zijn alle Contracten die zijn gesloten door AERO SERVICES

en AERO CATERING (hierna “AERO” genoemd) op basis van bestellingen en / of bestelformulieren die haar

zijn toegezonden, schriftelijk of mondeling, onderworpen aan de huidige Algemene Handelsvoorwaarden,

waarvan wordt aangenomen dat ze bekend zijn bij en aanvaard worden door de Klant en primeren op alle

algemene of specifieke voorwaarden, clausules of voorwaarden waarvan de Klant kan profiteren, met name zijn

algemene inkoopvoorwaarden. AERO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Onze Specifieke Servicevoorwaarden, hoewel ze het onderwerp zijn van een afzonderlijk document, vormen een

integraal onderdeel van onze Handelsvoorwaarden. In geval van verschillen tussen de Specifieke en de Algemene

Voorwaarden, primeren onze Specifieke Prestatievoorwaarden op onze Algemene Handelsvoorwaarden.

2. Definitie

De volgende benoemingen die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gebruikt, hebben de onderstaande

definities:

“Diensten”: alle uitvoering van de diensten bij de grondafhandeling door AERO (reinigen, handling, antiijsvorming,

ijsvrij maken, catering …);

“Contract”: elke bestelling en / of bestelformulier naar behoren en uitdrukkelijk aanvaard door AERO

“Koper / Klant” : elke klant van AERO die een order en / of bestelbon heeft opgemaakt en dat naar behoren is

aanvaard door AERO.

3. Totstandkoming van het contract

De commerciële voorstellen opgemaakt door AERO, zijn vrijblijvend. AERO heeft het recht om te eisen dat alle

bestellingen worden getoond op een schriftelijke bestelbon, die alleen bindend is voor AERO na uitdrukkelijke

aanvaarding door AERO, ongeacht van wat de eerdere praktijk met de Koper was. Verplichtingen van derden, in

het bijzonder van agenten, binden AERO niet tenzij ze schriftelijk goedgekeurd zijn door AERO.

4. Annuleren van een bestelling

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden een dergelijke actie rechtvaardigen, kan AERO zonder

schadevergoeding een eerder schriftelijk bevestigde bestelling annuleren. AERO zal de Koper onmiddellijk op de

hoogte brengen van de annulering. In dit geval komen beide partijen samen om de beste oplossing voor deze

situatie te bepalen.

5. Prijzen

De prijzen van de Diensten vermeld op de tarieven van AERO zijn uitsluitend ter informatie en kunnen zonder

enige waarschuwing worden gewijzigd, tenzij anders vermeld in onze Specifieke Prestatievoorwaarden. De aan

de Koper gefactureerde prijzen zijn die van het tarief van AERO dat van kracht is op het moment van de

uitvoering van de Dienst, tenzij anders vermeld in onze Specifieke Prestatievoorwaarden.

Als de prijs van de bestelde maar nog niet geleverde Diensten met meer dan 15% is gestegen, waarschuwt AERO

de Koper vóór de uitvoering van de Service en kan de Koper zijn bestelling schriftelijk annuleren binnen 3 dagen

na de kennisgeving door AERO.

2018 © Geoffroy Van Cutsem – Avocat

6. Termijnen voor de uitvoering van de dienst

De deadlines voor de uitvoering worden ter informatie gegeven. Vertraging of niet-uitvoering van de dienst om

welke reden dan ook, geeft de Koper geen toestemming om het Contract te annuleren of te beëindigen, en

verleent bovendien geen recht op inhouding, boete, compensatie of schadevergoeding ten aanzien van AERO.

7. Klachten

Klachten worden alleen aanvaard als ze samen met alle vereiste ondersteunende documentatie, binnen maximaal

8 werkdagen na de uitvoering van de dienst schriftelijk aan AERO zijn verzonden. Als overeengekomen is dat de

geleverde Diensten niet voldoen aan de bestelbon of de Specifieke Prestatievoorwaarden die zijn

overeengekomen, is AERO alleen verplicht om de uitvoering van de dienst opnieuw te doen, zonder aansprakelijk

te zijn voor enige compensatie of verlies op welke manier dan ook.

8. Betaling

Tenzij in de Specifieke Prestatievoorwaarden anders wordt vermeld, zijn de facturen binnen 30 dagen na

factuurdatum door de Koper betaalbaar.

Wanneer AERO een eenvoudige vertraging in de betaling vaststelt, heeft zij het recht om betaling op verzoek of

een garantie te vragen voor alle uitstaande Contracten van de Koper.

Facturen verzonden door AERO kunnen door de Koper slechts per aangetekende brief worden betwist binnen een

periode van 8 werkdagen na ontvangst. Na deze termijn wordt de koper geacht de facturen onherroepelijk te

hebben aanvaard.

Zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere formaliteit, leiden alle achterstallige facturen automatisch tot

een vaste contractuele verhoging van 15% van de prijs en een minimumbedrag van EUR 150,00 als vastgelegde

schadevergoeding om de administratieve en gerechtelijke kosten te dekken, evenals een conventionele interest

berekend op basis van 1% van het bedrag per aangevangen maand. Dit alles doet geen afbreuk aan eventuele

schade waarop AERO anders ook recht op zou hebben.

Bovendien zal de niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alle andere schulden van de Koper aan AERO

onmiddellijk en volledig opeisbaar maken, ongeacht de geplande betalingswijze, en zal AERO het recht hebben

om alle openstaande contracten van de Koper op te schorten.

9. Compensatie en verrekening

Wederzijdse schulden van geldsommen worden door de partijen automatisch en zonder formaliteit verrekend,

ongeacht of de wettelijke aansprakelijkheid van de Klant om AERO of een bedrijf dat deel uitmaakt van de Groep

van Aangesloten Bedrijven van AERO of een dochteronderneming van AERO, te vergoeden nog vastgesteld

moet worden, zelfs in het geval dat de Klant wordt onderworpen aan een insolventieprocedure of beslag op zijn

vermogen moet ondergaan. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk de automatische verrekening van alle geldsommen

die door de Klant verschuldigd zijn aan een AERO of een bedrijf dat deel uitmaakt van de Groep van Aangesloten

bedrijven van AERO of een dochteronderneming van AERO en alle geldsommen verschuldigd door AERO of

een bedrijf dat deel uitmaakt van de aan AERO gelieerde groep van bedrijven of een dochteronderneming van

AERO aan de Klant, zonder dat een nieuwe overeenkomst nodig is, ook al betreft het te verrekenen bedragen die

feitelijk, juridisch of contractueel niet gekoppeld zijn en hoewel de bedragen nog niet vervallen of geschat zijn.

10. Vergunningen

De Koper moet elk element overmaken dat nodig is voor de uitvoering van de dienst en in het bijzonder die, om

een gemakkelijke toegang tot de vliegtuigen te garanderen.

De Koper moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving en ervoor zorgen dat de vliegtuigen

voldoen aan de geldende normen.

2018 © Geoffroy Van Cutsem – Avocat

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van AERO is, zelfs in geval van grove nalatigheid, beperkt tot het maximum van de

tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, per individuele gebeurtenis.

AERO zal op eenvoudige aanvraag het plafond van de verzekeringsinterventie preciseren.

Mocht het voorval niet worden gedekt door een verzekering, dan is de aansprakelijkheid van AERO die

voortvloeit uit het leveren van de diensten, ongeacht of deze op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad

of anderszins is, niet hoger dan de werkelijke prijs die door Klant is betaald voor de specifieke dienst die

aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid en beperkt tot de dag van dienst. AERO kan naar eigen keuze besluiten

om zonder nieuwe kosten en schadevergoeding, te voldoen aan en te verhelpen door een nieuwe uitvoering van de

dienst.

In geen geval is AERO aansprakelijk ten opzichte van de Klant of een andere persoon of entiteit voor enige

directe, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten,

gegevens of gebruik) die voortvloeit uit de levering van de diensten, gemaakt door de Klant of een derde, zelfs als

AERO op de hoogte gebracht was of redelijkerwijs op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had moeten

zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, verdeelt de bepaling van dit artikel de risico’s tussen AERO en de Klant. De

prijsstelling van AERO weerspiegelt deze risicotoewijzing en de hierin gespecificeerde beperking van

aansprakelijkheid.

12. Termijn en beëindiging.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, kan AERO elk contract op elk moment zonder reden beëindigen door de Klant

ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk van een dergelijke beëindiging in kennis te stellen. AERO kan deze

Overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen via een schriftelijke kennisgeving in een van de volgende: (i) een

wezenlijke schending van de Overeenkomst door de Klant, die niet binnen 10 dagen na schriftelijke kennisgeving

van een dergelijke schending wordt verholpen; (ii) de Klant een faillissementsaanvraag indient, failliet wordt

verklaard of insolvent wordt verklaard; of (iii) Klant een algemene overdracht uitvoert ten behoeve van zijn

schuldeisers, of als alle of nagenoeg al zijn eigendommen overgedragen worden aan een ontvanger.

13. Publiciteit.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, stemt de Klant ermee in dat AERO, het feit dat AERO een contract met de

Klant heeft gesloten in verband met de diensten, openbaar mag maken of daar reclame voor kan maken.

14. Aanpassingen. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, mag geen enkele aanpassing of wijziging

worden aangebracht in een overeenkomst met AERO, behalve door een schriftelijk instrument dat naar behoren is

ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.

15. Toewijzing.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, mag een overeenkomst die is gesloten met AERO niet worden toegewezen,

gedelegeerd, in sub-licentie gegeven of overgedragen worden (hetzij van rechtswege of anderszins) door de

Klant, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AERO. Elke poging tot toewijzing, delegatie, sublicentie

of overdracht zonder dergelijke schriftelijke toestemming is ongeldig en heeft geen effect. Voor zover

toegestaan door deze bepaling komt de overeenkomst ten goede aan de toegestane opvolgers en

rechtverkrijgenden van de Klant.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, heeft AERO het recht om de uitvoering van al zijn verplichtingen geheel of

gedeeltelijk aan een derde over te dragen of over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

2018 © Geoffroy Van Cutsem – Avocat

16. Afstandsverklaring / wijziging.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, wordt van geen enkele voorwaarde of bepaling van een met AERO gesloten

overeenkomst afstand gedaan door enige handeling of door kennisneming door AERO, behalve door een

schriftelijk instrument ondertekend door een naar behoren gemachtigde functionaris of vertegenwoordiger van

AERO. Verder wordt de afstandsverklaring door AERO van enig recht of het niet in staat zijn tot afdwingen, op

enig moment, van de bepalingen van een overeenkomst, of van om het even welke rechten met betrekking daarop,

niet beschouwd als een afstandsverklaring van enige andere rechten hieronder of enige schending of nietnakoming

van de prestaties van AERO.

Elke wijziging van een overeenkomst aangegaan met AERO moet schriftelijk zijn. Dit geldt ook voor elke afstand

van deze schrijf clausule.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, is geen enkele derde aannemer van AERO gemachtigd om de voorwaarden

van enige verplichting of garantie van AERO, van welke aard dan ook, te wijzigen, aan te passen of uit te breiden.

17. Geldigheid voor de VS.

In het geval dat een contract met AERO zou beïnvloed worden door de wetten of voorschriften van de VS,

garandeert de Klant AERO dat elke overeenkomst die met AERO wordt gesloten, wettig is en kan worden

uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden ervan, onder alle wetten en voorschriften die van kracht zijn

in de VS op het moment van uitvoering van deze Overeenkomst.

18. Opbouw van overeenkomst en geschillenbeslechting.

Deze Algemene Handelsvoorwaarden en alle andere documenten van AERO die in het Engels zijn, worden

geïnterpreteerd in overeenstemming met de algemeen begrepen betekenis van de woorden en zinnen hiervan, en

alle rechten en plichten van de partijen met betrekking tot deze documenten worden geïnterpreteerd en beheerst

volgens de wetten die van toepassing zijn op contracten.

19. Geheimhouding. Klant stemt ermee in dat AERO een eigendomsbelang heeft in alle informatie

over zijn diensten, methoden, bedrijfsbeleid, praktijken, prijzen, leveranciers, klanten, agenten en

verkoopvertegenwoordigers welke zich niet in het publieke domein bevinden (hierna te noemen “Bedrijfseigen

Informatie”) ), hetzij in verband met een overeenkomst of anderszins en hetzij in schriftelijke of mondelinge

vorm. Deze Bedrijfseigen Informatie omvat, maar is niet beperkt tot, handelsgeheimen, uitvindingen, ideeën,

ontdekkingen, ontwerpen en knowhow die niet publiekelijk bekend zijn. Klant zal de door AERO verstrekte

eigendomsinformatie alleen bekendmaken aan die werknemers voor wie het nodig is om hun taken naar behoren

uit te voeren, zoals beperkt door de bepalingen en voorwaarden hiervan. Het is de plicht van Klant om

werknemers te informeren dat zij ook gebonden zijn aan dezelfde convenanten in deze Overeenkomst, aangegaan

met AERO, inclusief maar niet beperkt tot dit artikel 19. Zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst

aangegaan met AERO, zullen alle bekendmakingen door Klant met betrekking tot de Bedrijfseigen Informatie aan

zijn agenten en werknemers, strikt vertrouwelijk worden gehouden door deze agenten en werknemers. Tijdens en

na de duur van een met AERO gesloten Overeenkomst, zullen Klant, zijn agenten en werknemers de

Bedrijfseigen Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan in verband met de uitvoering van hun taken op

grond van de relevante overeenkomst. Tijdens de looptijd van een overeenkomst die met AERO wordt gesloten

en daarna, blijft al dergelijke Bedrijfseigen Informatie het exclusieve eigendom van AERO. Dit artikel 19 is ook

van toepassing op alle adviseurs of onderaannemers die de Klant kan inschakelen in verband met zijn

verplichtingen.

20. Onherstelbare schade. Klant erkent dat elke schending of dreigende schending van de beperkende convenanten in

een met AERO gesloten overeenkomst, AERO onherstelbare schade kan veroorzaken die niet afdoende kan

worden gemeten in geldelijke schade. Bijgevolg heeft AERO bij een dergelijke schending of dreigende schending

recht op een voorlopige voorziening naast eventuele andere rechtsmiddelen die zij heeft.

2018 © Geoffroy Van Cutsem – Avocat

21. Geen rechten door implicatie. Geen rechten of licenties met betrekking tot de diensten uitgevoerd door AERO of

de handelsmerken of handelsnamen van AERO worden verleend of geacht te zijn verleend anders dan die rechten

die uitdrukkelijk schriftelijk zijn verleend.

22. Verantwoordelijkheid voor belastingen. Tenzij schriftelijk anders vermeld, vallen alle fiscale lasten, fiscale

royalty’s of belastingen van welke aard dan ook met betrekking tot een met AERO gesloten overeenkomst (met

uitzondering van inkomstenbelastingen gemeten door de bruto- of netto-inkomsten van AERO) onder de

verantwoordelijkheid van de Klant, en indien betaald of vereist om te worden betaald door AERO, zal het bedrag

worden toegevoegd aan en deel uitmaken van de bedragen die de Klant aan AERO moet betalen.

23. Overmacht / ontbering. AERO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging of verzuim bij het

uitvoeren van enige verplichting als die vertraging of verzuim te wijten is aan een oorzaak die buiten haar

redelijke controle valt; op voorwaarde dat, AERO dit op een redelijke manier [bijvoorbeeld via telefoon, e-mail]

en termijn, rekening houdend met de omstandigheden, de Klant op de hoogte brengt van het optreden van een

dergelijke vertraging of verzuim en de verwachte duurverhouding indien die redelijkerwijs bekend is. Alle

verplichtingen van AERO worden weer van kracht na een redelijke vertraging na de beëindiging van een

dergelijke vertraging of verzuim. Voor de toepassing van dit artikel: “een oorzaak boven redelijke controle”, moet

het volgende omvatten, zonder de algemeenheid van de zin te beperken, elke daad van overmacht, handeling van

enige overheid of andere autoriteit of wettelijke onderneming, industrieel geschil, brand, explosie, ongeval,

stroomuitval, overstroming, oproer, terrorisme of oorlog (verklaard of niet verklaard).

AERO heeft het recht om de uitvoering van een van haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten contract op te

schorten of te beëindigen, zonder enige schadevergoeding voor de Klant, voor zover deze uitvoering onredelijk

bezwarend wordt gemaakt door economische omstandigheden buiten de controle van AERO, voor zover deze

omstandigheden niet redelijk voorzien konden worden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

24. Naleving van wetten. Klant stemt ermee in dat al zijn activiteiten onder of krachtens een overeenkomst met

AERO moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot,

corrupte praktijken wetgeving en toepasselijke anti-corruptie- of anti-omkopingswetten.

25. Scheidbaarheid.

Als een bepaling van een met AERO gesloten overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door

een bevoegde rechtbank, wordt door de Klant overeengekomen dat deze overeenkomst zal voortduren, behalve

voor het gedeelte dat op last van een dergelijke rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard. De

partijen zullen overleg plegen en hun best doen om overeenstemming te bereiken (en, indien de partijen het niet

eens zijn, kan een rechtbank de overeenkomst wijzigen om een bepaling op te nemen) en een geldige en

afdwingbare bepaling op te nemen die een redelijke vervanger zijn voor een redelijke ongeldige of nietafdwingbare

bepaling in het licht van de van de bedoeling van de betreffende overeenkomst. Hetzelfde geldt voor

eventuele contractuele hiaten.

26. Nietige bedingen.

Als een van de clausules in deze Algemene Handelsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit niet tot gevolg dat

het geheel der Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig is.

27. Bijlagen.

Elke bijlage bij een contract aangegaan met AERO, wordt slechts als onderdeel van het contract beschouwd voor

zover deze naar behoren ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van AERO. Mondelinge speciale

overeenkomsten van AERO bestaan niet tenzij in noodgevallen of in geval van redelijk dringende zaken of

omstandigheden.

28. AVG.

De Klant wordt geacht geïnformeerd te zijn en te erkennen dat hij door AERO is geïnformeerd dat naleving van

alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van het grootste belang is; dit geldt ook en met name

voor de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening (EU) 2016/679)

(de AVG). Tegen deze achtergrond verbinden partijen zich ertoe hun uiterste best te doen om georganiseerd,

bestuurd en geëxploiteerd te worden op een manier die voldoet aan de vereisten van de AVG.

2018 © Geoffroy Van Cutsem – Avocat

29. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Het enige toepasselijke recht is het Belgische recht. Elke verwijzing naar buitenlandse wetten of voorschriften in

overeenstemming met het principe van het internationaal privaatrecht is uitgesloten.

Alle geschillen, van welke aard dan ook en ongeacht de plaats van levering van de diensten, vallen uitsluitend

onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, België, tenzij AERO deze liever voor de rechtbanken van de

woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant brengt.